Προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Γλυφάδας
04-12-2018, 15:30

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας (ΚΑΠΠΑ) προτίθεται να προσλάβει πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, βάσει της 199/2018 Aπόφασης του Δ.Σ., με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ωριαία αντιμισθία

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), της περιόδου 2018-2019 (Γενικά και Ειδικά Προγράμματα), τα οποία πραγματοποιούνται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την περίοδο 2018-2019, με τις παρακάτω ειδικότητες: 

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

9 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Λ.Α. Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η  ΓΥΜΝΑΣΙΚΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ.

2 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

1 ΘΕΣΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ Π.Φ.Α. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Ειδικά Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την

ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.

 • Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 187200/7-6-2016

Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 1774/τ.Β΄/17-

6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για

΄Ολους».

 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 Υπαλληλικού

Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

Ο αριθμός προσληφθέντων θα είναι σύμφωνος με τις εγκρίσεις της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού & Χρονική διάρκεια μέχρι 31-07-2019

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/4-10-2018 Έγκριση

κατανομής θέσεων.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα

προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου,

μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ

 1. Δήλωση του ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή

και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,

δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου,

διδακτορικού τίτλου ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της πράξης αναγνώρισης.

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας τους.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

7.Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας .

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ .
 2. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά

στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή

άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία

φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά

προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση εργασίας και δικαιολογητικά που να

αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν

κριτήριο επιλογής .

 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ειδικότητα του πολύτεκνου ή του γονέα

μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφεία του Κ.Α.Π.ΠΑ., στη διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34, στη Γλυφάδα, κατά τις ώρες: 08:30 έως 14:00, από την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου και για δέκα (10) ημέρες, μέχρι, δηλαδή και την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται πως η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Αθήνας, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας (Β. Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας.